جستجوی پروژه ها

میزکار

طراحی سربرگ، پاکت نامه و بروشور ...
گرافیک
انجام مطالعات مرحله اول تاسیسات مکانیک ساختمانی با کاربری عمومی و تهیه گزارش و مدارک موزد نیاز ...
مکانیک
نیاز به بررسی پروژه براساس نرم افزار GIS جهت خطوط انتقال آب از نظر بهینه بودن مسیر، قطر لوله ها می ب ...
آب و فاضلاب
100000 تومان
پروژه ای
طراحی بنرهای تبلیغاتی برای سایت ...
گرافیک